LASOLA

Tältä sivulta löydät tietoa LASOLAsta yhdistyksenä. Jos tämä sivu ei vielä täytä tiedonälkääsi voit tutustua materiaalipankkimme aineistoon, josta löydät mm.  yhdistyksen säännöt, strategian ja toimintasuunnitelmat.

STRATEGIA

LASOLA Lahden sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat ry strategia vuosille 2018-2020 on hyväksytty yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 30.6.2018.

TOIMINTA-AJATUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia LAB ammattikorkeakoulun Lahden kampuksen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys toimii jäsentensä koulutuspoliittisena edunvalvojana ja viestinviejänä työelämän, koulun ja opiskelijan välillä. Yhdistys tukee edustamiensa opiskelijoiden työelämätaitojen ja ammatillisen kasvun kehittymistä. Yhdistyksen tarkoitus on toiminnallaan edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja alaidentiteettiä.

MISSIO, VISIO JA ARVOT

Missio

LASOLA rikastaa Lahden opiskelijakulttuuria ja opiskelijoiden välistä yhteisöllisyyttä. Yhdistys edistää toiminnallaan opiskelijoiden yhteisöllistä hyvinvointia ja tukee yksilöllistä ammatti-identiteetin kehitystä. Yhdistys toimii linkkinä opiskelijan, koulun ja työelämän välillä. 

 

Visio

LASOLA Lahden sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat ry on järjestäytynyt, aktiivinen yhteisö, jonka jäsenet ovat aktiivisia ja työelämätaitoisia. Opiskelijoiden keskuudessa vallitsee vahva alaidentiteetti. 

Yhdistys toimii vahvana vaikuttajana ja sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden edunvalvojana korkeakouluyhteisössä.

Arvot

Yhteisöllisyys

Uskomme yhteisöllisyyden voimaan, yhdessä äänemme kantaa kauemmas.

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertainen yhteisö on vahva. Opiskelijat ovat keskenään tasavertaisia riippumatta taustasta, iästä tai elämäntilanteesta.

Avoimuus

Avoimuus on luottamuksen kulmakivi. Kannustamme avoimeen kulttuuriin opiskelijoiden, oppilaitoksen ja työelämän välisessä kanssakäymisessä.

SÄÄNNÖT

LASOLA ry


Yhdistyksen säännöt


1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat LASOLA ry, jonka epävirallisena lyhenteenä toimii LASOLA. Englanniksi yhdistyksen virallinen nimi on Social and Health Care Students of Lahti University of Applied Sciences. Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, ulkoisessa viestinnässä käytetään myös englantia.


2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys toimii jäsentensä koulutuspoliittisena edunvalvojana ja
viestinviejänä työelämän, koulun ja opiskelijan välillä. Yhdistys tukee edustamiensa
opiskelijoiden työelämätaitojen ja ammatillisen kasvun kehittymistä. Yhdistyksen tarkoitus on
toiminnallaan edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja alaidentiteettiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;
● toimii aktiivisesti yhteistyössä yksikön johdon ja henkilökunnan kanssa
● järjestää työelämätietoutta edistäviä tapahtumia
● tukee jäseniään opiskelun etenemisessä
● järjestää yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia yksin ja yhdessä muiden paikallisten
järjestöjen kanssa


3. Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja,
omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää
julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä
ja huvitilaisuuksia.


4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) opiskeleva
sosiaali- ja terveysalan alempaa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava henkilö.
Jäseneksi voi liittyä myös Lahden avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelija. Yhdistyksen
jäseniä ovat kaikki jäsenmaksun suorittaneet.
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa
tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy
hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan
hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti
edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannatus- ja kunniajäsenillä on aloite-, läsnäoloja
puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatus- ja kunniajäsenet eivät
voi toimia yhdistyksen hallituksessa.


5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisen ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen
syyskokous aina kalenterivuodeksi kerrallaan.


6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi lisäksi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen
kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Opintojen
päätyessä katsotaan myös jäsenyys lakkautuneeksi.


7. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ylläpitää yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen
muodostavat puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimintaa
johtaa puheenjohtaja. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimijan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä
sitä vaatii. Kokoukset valmistelee hallituksen puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus
on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen
kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Hallituksen kokousten sihteerinä toimii syyskokouksessa valittu yhdistyksen sihteeri tai tämän
estyneenä kokouksen valitsema muu hallituksen jäsen. Kokouksen sihteeri laatii kokouksesta
pöytäkirjan, jonka pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat seitsemän (7) päivän kuluttua
kokouksesta.


8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja
rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.


9. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.


10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi
varsinaista kokousta. Kevätkokous järjestetään tammi- toukokuussa ja syyskokous
syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on
käytössään yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi
tai kun vähintään kymmenen äänioikeutettu jäsen sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää
hallitukselta yksilöidyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava
kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.
Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse vähintään neljätoista
(14) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokoukset, joissa vain hallituksen jäsenillä on
läsnäolo-oikeus, on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.
Hallituksen kokouksissa voi kokous myöntää läsnä- ja puheoikeuden myös hallituksen tai
yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.
Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien
lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. hyväksytään hallituksen valmistelema seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio
6. määrätään yhdistykselle suoritettavan jäsenmaksun suuruus
7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja
8. valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet.
9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa
10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia
voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen
kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen
purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi
käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 24.4.2017.

LASOLAN LYHYT  HISTORIA

Vuosi 2018

Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat LASOLA perustettiin 24.4.2018. Yhdistyksen perustivat sosiaali- ja terveysalan opiskelijat Katariina, Tea, Salme, Kimmo, Jenna, Milla ja Janne. Heitä ennen oli jo lukemattomia vuosia suunniteltu sosterkan oman opiskelijayhdistyksen perustamista, mutta aikaisemmat yritykset eivät olleet tuottaneet tulosta.

Tuona vuonna 2018 Lahden ammattikorkeakoulussa (Silloin ei vielä ollut LAB-ammattikorkeakoulua) oli tapahtumassa suuria muutoksia. Korkeakoulu oli syksyllä muuttamassa yhdelle kampukselle Mukkulaan, kun aikaisemmin, jokainen koulutusala myös sosiaali- ja terveys oli sijainnut omalla kampuksellaan. Me olimme Hoitajankadulla keskussairaalan vieressä. Muuton takia yhdistyksen perustajat  olivat huolissaan, että hukkuuko sosterkkalaisten edunvalvonta massaan uudella kampuksella, jos meillä ei muiden alojen tavoin ole omaa yhdistystä ajamaan asioitamme, ja mitä tapahtuisi sosterkan hengelle sille maagiselle alaidentiteetille, jos sitä ei olisi vaalimassa oma yhdistys. Näitä kysymyksiä ratkomaan perustettin LASOLA.

Ensimmäinen kesä yhdistyksen uusilla hallituksen jäsenillä meni puheenjohtaja Katariinan tiukassa koulutuksessa sillä Katariina oli perustajista se, jolla oli eniten kokemusta ja hän oli yhdistyksen alulle paneva voima. Katariinan johdolla yhdistykselle valmisteltiin strategia, toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä säännöt. Yhdistys sai rekisteriröinnin kesäkuussa, kun Patentti ja Rekisterihallitus oli tarkistanut yhdistyksen säännöt. Tämän takia LASOLAn nimen perässä on ry. Samana kesänä avattiin yhdistykselle tili, yhdistykselle valmistui sen nykyinen graafinen ilme virallisine väreineen (oranssi, musta, valkoinen, harmaa), tilattiin lippu ja roll-up sekä avattiin ensimmäiset nettisivut. LASOLA solmi myös yhteistyösopimuksen Tehy ry:n kanssa. Kaikki oli valmista syksyä varten, jolloin yhdistykselle oli tarkoitus saada uusia jäseniä.

Syksyllä 2018 LASOLA muutti uudelle kampukselle ja kaikki oli uutta. Hallitus aloitteli yhdistyksen toimintaa. Sysksyn aikana järjestettiin monta hallituksen kokousta, paljon ständeilyä ja muutamat illanistujaiset. Selvitettiin myös omien opiskelijahaalarien tilaamista, mutta niitä ei vielä tilattu. Uusia yhdistyksen jäseniä saatiin parikymmentä. Hallituksen jäsenet osallistuivat STOP sote opiskelijapäiville Turussa. Vuoden lopulla järjestettin yhdistyksen syyskokous ja samana päivänä ensimmäiset bileet teemalla LASOLA is the new orange. Syyskokouksessa yhdistykselle valittiin uusi hallitus vanhoista hallituksen jäsenistä kaikki muut jatkoivat paitsi Katariina. Uusia hallituksen jäseniä valittiin kaksi Miina ja Laura.

Vuosi 2019

Vuosi 2019 alkoi mallikkaasti LASOLA otti vastuulleen ensimmäistä kertaa Sosterkan perinteisen fuksipiknikin heti tammikuun alussa. Yhdistys oli myös aktiivisesti läsnä vuoden alussa ja moni aloittava opiskelija liittyi LASOLAan. Jäsenmäärä alkoi kasvaa ollen noin 50 kevään lopulla. Kevät toi uusia aktiiveja, kun merkki ja tapahtumatiimiin saatiin monta innostunutta aktiivia. Keväällä järjestettiin myös yhdistyksen ensimmäinen työeläyhteistyötapahtuma harkkatori, jonne kutsuttiin sote yhdistyksiä ja työnantajia.

LASOLA uusi yhteistyösopimuksen Tehyn kanssa ja loi verkostoja myös muihin sote opiskelijoiden edunvalvojiin kuten talentiaan ja sairaanhoitajaliittoon. Lisäksi lähdettiin mukaan koulun työryhmiin ja tavattiin säännöllisesti yksikön johtoa. Keväällä järjestettiin kevätkokous, jossa yhdistyksen hallitusta täydennettiin sihteerillä, Heidillä. 24.4. yhdistyksen 1-vuotispäivänä LASOLA järjesti yhdistyksen toiset bileet teemalla LASOLA goes Circus. Vappuaattona yhdistys osallistui hirven lakitukseen ja perinteiseen opiskelijajärjestöjen väliseen köydenvetoon, jonka LASOLA voitti. 

Yhdistyksen toinen kesä meni rauhallisemmissa merkeissä kuin ensimmäinen, mutta syksyllä alkoi iso pyörä pyöriä. LASOLA hankki nyt ensimmäistä kertaa haalareita, jotka olivatkin todella suosittuja. Yhdistys sai kerralla melkein 100 uutta jäsentä sekä paljon näkyvyyttä. LASOLA organisoi toisen fuksipiknikin ja oli aktiivisesti mukana ensimmäisinä viikkoina uusien opiskelijoiden mukana. Syksyn aikana järjestettiin työelämätapahtumia ja koulutuksia LASOLAn yhteistyökumppanien kanssa. LASOLA hankki myös sosterkan opiskelijoille omia haalarimerkkejä myyntiin. Syksyllä järjestettin vuoden toiset bileet teemalla haalarivarpajaiset painosta tulleiden oranssien haalarien kunniaksi. Marraskuussa järjestettiin yhdistyksen syyskokous, jossa vuodelle 2020 valittiin hallitukseen 6 uutta jäsentä ja 4 vanhaa jatkoi hallituksessa.

Vuosi 2020

Vuosi 2020 alkoi kiireen keskellä hankkiessa uusia sponsoreita haalareihin. Fuksipiknik järjestettiin aloittaville opiskelijoille heti tammikuun alussa ja tammikuun puolessa välissä vietettiin perinteensiirtoviikonloppua, jossa uusi hallitus sai hyvät valmiudet hallituskaudelleen. Tapahtumajaostoon haettiin heti alkuvuodesta aktiiveja ja heitä saatiin mukaan toimintaan huikeat 8. Tapahtumajaosto on ollut suunnittelemassa ja järjestämässä LASOLAn tapahtumia sekä auttanut hallitusta muun muassa ständeilyssä.

 

Yhdistys järjesti ylimääräisen yhdistyksen kokouksen, sillä Lahden ja Saimaan ammattikorkeakoulujen yhdistymisen seurauksena tulleen LAB ammatttikorkeakoulun myötä LASOLAn nimi tuli vaihtaa ja sääntöjä muokata uuden nimen mukaiseksi. Uudekksi nimeksi saatiin LASOLA Sosiaali- ja terveysalan korkeakouluopiskelijat ry. 

 

LASOLA ry järjesti Lahden viimeiset viralliset Winttibileet 4.3., teemalla SICK-party, juuri ennen COVID-19 pandemian aiheuttamia rajoituksia. Rajoitukset vaikuttivat paljon LASOLAn toimintaan ja kokouksia pidettiin etänä. Pohdittiin paljon vaihtoehtoja, miten LASOLAn ääntä saadaan paremmin kuuluviin etäyhteyksien kautta. LASOLA keräsi tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista pandemian aikana hyvinvointikyselyllä huhtikuun lopulla, jolloin myös vietettiin LASOLAn 2-vuotis syntymäpäiviä. Järjestimme 27.5. etäpelailut, jossa pelailtiin Jackbox pelejä. 

 

Kesä meni rauhallisesti odotellen uusien sääntöjen ja nimen hyväksymistä. Patentti- ja rekisterihallitus hyväksyi uuden nimen sekä sääntömuutokset muutaman muokkauksen jälkeen ja LASOLA pääsi aloittamaan syksyn uudella nimellä. Uusi nimi aiheutti myös uusia hankintoja, kun roll-upissa sekä lipussa tuli olla uusi nimi.

 

LASOLAn hallitus lähti pyynnöstä selvittämään, jos voisimme olla apuna työharjoittelukorttien hankinnassa ja saimme harjoittelukortit myyntiin kesäkuun lopulla Kide.Appiin. Syksyn fuksipiknik saatiin järjestettyä ulkoilmassa hyvällä fiiliksellä.

 

Pandemian vuoksi kevätkokous pidettiin 19. elokuuta, jossa myönnettiin vastuuvapautukset vuoden 2019 hallitukselle. Syksy kulki hyvin hiljaisissa merkeissä ja LASOLA järjesti muutamia ständipäiviä haalareiden saavuttua lokakuun alussa. Syyskokous järjestettiin 26.11., jossa valittiin uusi 9 henkilön hallitus sekä 3 varajäsentä vuodelle 2021.

LASOLA järjesti toiset etäpelailut 2.12., joka veti hyvin osallistujia pelailemaan erilaisia Jackbox pelejä. Tämän tapahtuman osallistujien nimet kerättiin ylös, sillä tapahtumasta oli mahdollista saada haalarimerkki. Haalarimerkit jaetaan ständeilyn yhteydessä vuonna 2021. 

Vuoden 2020 hallituksen viimeinen hallituksen kokus järjestettiin 14.12., jossa vuoden 2020 hallituksen virkistäytyminen päätettiin siirtää koronan takia budjetteineen vuodelle 2021. Uudelle hallitukselle järejstettiin kalvosulkeiset 17.12. kertoen yleisimmät asiat eri hallituslaisten tehtävistä.