Säännöt

LASOLA ry

 

Yhdistyksen säännöt
 

1.Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijat ry, jonka virallisena lyhenteenä toimii LASOLA ry. Englanniksi yhdistyksen virallinen nimi on Social and Health Care Students of Lahti University of Applied Sciences. Näissä säännöissä käytetään nimeä yhdistys.

 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti.

 

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lahden ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden yhdyssiteenä. Yhdistys toimii jäsentensä koulutuspoliittisena edunvalvojana ja viestinviejänä työelämän, koulun ja opiskelijan välillä. Yhdistys tukee edustamiensa opiskelijoiden työelämätaitojen ja ammatillisen kasvun kehittymistä. Yhdistyksen tarkoitus on toiminnallaan edistää opiskelijoiden yhteisöllisyyttä ja alaidentiteettiä.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys;

 • toimii aktiivisesti yhteistyössä yksikön johdon ja henkilökunnan kanssa

 • järjestää työelämätietoutta edistäviä tapahtumia

 • tukee jäseniään opiskelun etenemisessä

 • järjestää yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia yksin ja yhdessä muiden paikallisten järjestöjen kanssa

 

3. Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, järjestää julkaisutoimintaa sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, rahankeräyksiä ja huvitilaisuuksia.

 

4. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) opiskeleva sosiaali- ja terveysalan alempaa tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittava henkilö. Jäseneksi voi liittyä myös Lahden avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelija. Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki jäsenmaksun suorittaneet.

 

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kannatus- ja kunniajäsenillä on aloite-, läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa, mutta ei äänioikeutta. Kannatus- ja kunniajäsenet eivät voi toimia yhdistyksen hallituksessa.

 

5. Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaisen ja kannattavan jäsenen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous aina kalenterivuodeksi kerrallaan.

 

6. Jäsenen eroaminen ja erottaminen yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi lisäksi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, mikäli jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. Opintojen päätyessä katsotaan myös jäsenyys lakkautuneeksi.

 

7. Hallitus

Yhdistyksen toimintaa ylläpitää yhdistyksen syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen muodostavat puheenjohtaja ja 2-8 muuta jäsentä sekä 0-4 varajäsentä. Hallituksen toimintaa johtaa puheenjohtaja.

 

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallituksen toimijan tulee olla yhdistyksen varsinainen jäsen.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Kokoukset valmistelee hallituksen puheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä sähköpostitse viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

 

Hallituksen kokousten sihteerinä toimii syyskokouksessa valittu yhdistyksen sihteeri tai tämän estyneenä kokouksen valitsema muu hallituksen jäsen. Kokouksen sihteeri laatii kokouksesta pöytäkirjan, jonka pöytäkirjan tarkastajat allekirjoittavat seitsemän (7) päivän kuluttua kokouksesta.

 

8. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja, aina kaksi yhdessä.

 

9. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

10. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kevätkokous järjestetään tammi- toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa. Yhdistyksen kokouksissa jokaisella yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on käytössään yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenen äänioikeutettu jäsen sitä hallitukselta kirjallisesti pyytää hallitukselta yksilöidyn asian käsittelemistä varten. Ylimääräinen kokous on toimeenpantava kahden (2) kuukauden kuluessa pyynnön saapumisesta lukien.

 

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.

 

11. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen kokoukset koolle sähköpostitse vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Hallituksen kokoukset, joissa vain hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus, on kutsuttava koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Hallituksen kokouksissa voi kokous myöntää läsnä- ja puheoikeuden myös hallituksen tai yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille.

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. todetaan kokoukseen osallistuvat jäsenet

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 6. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

 7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus

 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

 5. hyväksytään hallituksen valmistelema seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio

 6. määrätään yhdistykselle suoritettavan jäsenmaksun suuruus

 7. valitaan yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

 8. valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet.

 9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
 

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa 24.4.2017.